શેર બજાર

ઇક્વિટી શું છે

ઇક્વિટી શું છે? જો તમે કોઈ કંપનીમાં પૈસા રોક્યા હોય અને તમે તે કંપનીના કેટલાક શેર ખરીદ્યા હોય. તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે તે કંપનીમાં હિસ્સો અથવા માલિકી છે એટલે કે ઇક્વિટી. મતલબ કે તમે તે કંપનીના અમુક ભાગના માલિક છો. ઇક્વિટી અને ડેટ વચ્ચે શું તફાવત છે? ઇક્વિટી એ નાણાં છે […]

Scroll to top